Home Սոց ՑանցերԱրմեն Դուլյան «Է լավ, գոնե հայաստանյան լրատվամիջոցին հայտնեիք, թե երբ եք հրաժարական տալիս… Չնմանվեիք նախորդներին…. Ափսոս…»